Klimatrobusta odlingssystem med radhackning mot rot och fröogräs i stråsäd

Radhackning är ett intressant alternativ till ogräsbekämpning inom både ekologisk och konventionell växtproduktion för minskad användning av kemiska bekämpningsmedel men också för att skapa framtida klimatrobusta odlingssystem. I projektet ingick två delprojekt om 1) bekämpning av rotogräs (främst åkertistel) med radhackning på 50 cm radavstånd, 2) utveckling av radens utseende kan öka skörden vid odling på 50 cm radavstånd i höst- och vårvete.

Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantmännens Forskningsstiftelse

Projektledare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Projektmedarbetare: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Eva Stoltz, HS Konsult och Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektet är avslutat. Läs slutrapporten här