Klimatnyckeltal i jordbruket

Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag och en modell som kan användas i arbetet för en produktion med minskad klimatpåverkan på gårdsnivå.

Utgångspunkten har varit de nyckeltal som redan används i uppföljningen av produktionen på gårdar och som samtidigt är viktiga för att minska produktionens klimatpåverkan, t ex nyckeltal som beskriver kväve- eller fodereffektiviteten. De har sedan kompletterats med checklistor och andra miljönyckeltal för att täcka in jordbruksproduktionens samlade klimatpåverkan.

Resultaten och erfarenheterna från projektet presenteras i  denna rapport: Klimatnyckeltal_i_radgivningen

För mer information kontakta:
Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, 035-465 22, maria.berglund@hushallningssallskapet.se