Kartläggning av torkans konsekvenser 2018 på grovfoderproduktionen i Halland

2018 kom bli ett av de torraste åren på många år i Halland. För att inhämta mer kunskap om hur de halländska lantbruksföretagen hanterade bristen på grovfoder den aktuella krissituationen har Hushållningssällskapet Halland kartlagt olika genomförda åtgärder.

Många lantbrukare har bra framförhållning, men under sommaren var oron stor över följderna av den långvariga torkan. Lantbruket i Halland är en betydande näring med 2,0 % av de förvärvsarbetande i Halland sysselsatta i jordbruket, 88 205 nötkreatur (Jordbruksstatistisk sammanställning 2018).  Hallands  växtodling påverkades av torkan 2018 och under sommarmånaden kom flera larmrapporter om brist på grovfoder. För att säkerställa hela livsmedelsproduktionens värdekedja och för  att uppnå den nationella livsmedelsstrategins viktigaste mål att öka svensk livsmedelsproduktion behöver lantbruket vara rustat att klara eventuellt kommande torrperioder eller andra  extremväder som Halland kan komma att ställas inför framöver.
Hushållningssällskapet Halland har fått medel från Region Halland för att under perioden 2018-09-10 till 2018-12-31 dokumentera de åtgärder, erfarenheter och idéer som kommit ur den  torkperiod som varit i Halland sommaren 2018. Syftet med projektet var att dokumentera och belysa brister som uppdagats på grund av torkan, så att framtida utvecklingsbehov kan identifieras.

Här kan du läsa rapporten från projektet!