Kan ekologisk saffran odlas i Sydsverige?

Tidigare observationer från testodling tyder på att saffran kan odlas i Skåne med mycket hög avkastning. Saffran kan, i så fall, på sikt bli en exportvara som genererar stora intäkter till svenska odlare. För att noggrannare undersöka ekologisk svenskodlad saffrans avkastning och odlingsförutsättningar startades i oktober 2019 ett fältförsök i ekologisk saffran på Helgegården i nordöstra Skåne.

I denna rapport presenteras resultat från fältförsöket samt erfarenheter från sju praktiska saffransodlingar i Skåne etablerade 2019–2021 samt en etablerad 2015. Baserat på detta samt på erfarenheter från holländska odlare och från litteratur, har en odlingsanvisning för odling av ekologisk saffran i Sydsverige tagits fram.

Projektets slutsatser är att
• Odling av saffran med hög avkastning i Skåne är möjlig.
• Odling på sandjord och på platt mark (ej drill) ger högst skörd.
• Fältförsökets låga skörd år 2 efter plantering (2021) kan mest troligt förklaras av för tidig nedvissning vårvinter/våren 2021 vilket kan ha orsakats av för tung jord möjligen i kombination med högt pH.
• För att få underlag för mer specifika odlingsråd med avseende på gödsling och bevattning finns det behov av fältförsök på lättare jord och i odlingssystem utan drill.

Läs rapporten