Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi

Det är känt att kalkning har många positiva effekter, men kanske även då vi inte anar det.

Målsättningen med projektet är därför att mäta effekter av vanlig kalk (CaCO3) och strukturkalk (blandprodukt m CaCO3 och Ca(OH)2) på samtliga grödor (spannmål, oljeväxter, konservärter och potatis) mellan två sockerbetsgrödor och utvärdera kombinationseffekter av kalk och strukturkalk på markstruktur, växtnäring, växtskydd och ekonomi – och belysa potentialen av att maximera positiva och minimera negativa kalkeffekter. Kalkåtgärderna kommer att kombineras med varierad växtnäringstillförsel för att korrigera för störningar i växtnäringsupptag som kalken förväntas åstadkomma.

Ansökan ger samordningsfördelar då den bygger på den plattform som beviljats SLF-projekt H1344085 där kalkningens effekter i stor skala i sockerbetor studeras. Frågeställningarna i projektet är relevanta för hela landets jordar med lättlera.

Huvudfinansiär är SLF (projektnummer SLF projekt O-15-20-357), övriga finansiärer är Yara, Stiftelsen svensk oljeväxtforskning, Findus och Nordkalk.

kalkprojekt

Hushållningssällskapet är projektägare med Anita Gunnarsson som projektledare. Projektet har ytterligare åtta personer som medsökande: Lars Wadmark, Norkalk, Lars Persson, Brandsberga gård, Jens Blomquist, Agraria, Åsa Olsson, NBR, Gunilla Berg, SJV, Kerstin Berglund, SLU, Mark, Ultuna, Albin Gunnarson, Svensk Raps (ej med på fotot), Gunilla Frostgård, Yara (ej med på fotot). På bilden syns även Ola Sixtensson, Hushållningssällskapets försöksledare, Helene Larsson Jönsson, SLU Alnarp, Lena Friberg, HIR Skåne och Carl-Magnus Olsson Yara.

Step 3 in a 3-pronged attack – Liming to improve structure, plant nutrition, plant health & economics

Lime is known to have many positive effects, some of which can be unexpected. The proposed study will measure the effects of carbonate lime (CaCO3) and mixed lime (CaCO3 and Ca(OH)2) on all crops in a rotation (cereal, oilseed rape, canning peas, potatoes). The combined effects of liming on soil structure, plant nutrition, diseases and economics will be evaluated and the potential for maximising positive effects of liming and minimising negative effects will be determined. Liming will be combined with varied supply of plant nutrients in order to correct any nutritional disturbances caused by liming. The project is linked with an existing project studying liming in large-scale experiments in sugar beet. The present study will use a platform from that project, giving great coordination advantages. The research in the proposed project will concentrate on soils with a clay content of 20-25%.