Inverkan av stallgödsel på betcystnematoden

Vi utvecklar en modell för växtföljdplanering i sockerbetsodlingen, som är baserad på forskningsresultat om både saneringseffekt av mellangröda och odling av toleranta sorter.

Modellen kan enkelt påvisa effekten av sortval och grödval på BCN- populationen, men inte andra påverkbara faktorer såsom stallgödselspridning. Vi vill förbättra underlaget för uppskattning av växtföljdsinverkan på BCN-populationsdynamiken och beräkning av förväntad sockerskörd.

Samarbete med SLU, Alnarp, Stiftelsen Lantbruksforskning

Kontaktperson är Jens Levenfors, HS Konsult Uppsala