Inverkan av borgödsling på skörden av röd- och vitklöverfrö i ekologisk produktion

Produktionen av ekologiskt klöverfrö har ökat starkt under 2000-talet. Variationen i skörd är stor, och flera olika odlingstekniska projekt har genomförts i syfte att förbättra odlingsresultatet. Tillgång på bor kan vara en nyckelfaktor som inte undersökts tidigare i Sverige.

Borgödsling rekommenderas framför allt vid odling av oljeväxter, kål och klöverfrö. Bor är viktigt för blombildning, nektarproduktion, fröutveckling och kan även påverka fröets grobarhet. Vi vill undersöka om ett tillskott av bor höjer den ekologiska röd- och vitklöverfröskörden i svenska jordar med lågt bortal, samt om appliceringssättet av borgödslingen har betydelse för växtens utnyttjande. Dessutom undersöks bors inverkan på nektarproduktionen.

Jordbruksverket (2009-2012).
Kontaktperson: Eva Stoltz
Slutrapport >>