Information och demonstration inom Greppa Näringen

På uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten ska Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten genomföra fyra aktiviteter riktade till lantbruksföretag i Norrbotten.

Uppdraget innehåller intressanta men från varandra vitt skilda aktiviteter så som dikokurs med fokus på näringstillförsel och stallsystem, studieresa för bär- och grönsaksodlare, växtodlingskurs med fokus på markens bördighet samt en demoodling där olika gödslingsmedel samt gröngödslingsstrategier till grönsaksodling visas upp. Vill du veta mer – kontakta oss!

Kontakt

Marie Lundberg, Affärsområdeschef Lantbruk
Mobil 070-644 52 12
E-post marie.lundberg@hushallningssallskapet.se

 

 

Aktiviteter inom projektet

 

Fältvandring Norrbotten – tema jordhälsa

Två träffar med tema jordhälsa genomfördes i Norrbotten via landsbygdsprogrammet 2014–2020. Allt vi gick igenom på träffarna går att få info om via Jordbruksverkets App ”Hur mår min jord?”.


Vattenrådgivaren Anna Bjureus från Jordbruksverket visade med hjälp av grävda gropar i fält hur olika bearbetningssystem påverkar markstrukturen. Plöjning orsakar oftast skadlig packning i markprofilen men alla tunga överfarter (>3 ton hjullast) ger fleråriga skador på markprofilen och därmed försämrad avkastning på grödorna.

Vi kunde med hjälp av infiltreringstest se att markens infiltreringsförmåga var mycket bättre utanför traktorspår jämfört med i traktorspår.

 

 

Demonstrationsodling för att visa på olika gödselmedels verkan som grundgödsling vid odling av olika grönsaksgrödor

Gödselmedlen som användes var hästgödsel från Piteå ridklubb, brunnen kogödsel, Biofer¹ 6-3-12, Promagna² 11-5-18, DCM ECORᵌ plant 7 (NPK 6-3-4). Gödselmängden för varje ruta beräknades efter 45 kg N/ha för Biofer, Promagna och DCM ECO. Ingen näringsanalys av innehållet i häst-och kogödseln hade gjorts, så mängden beräknades efter rekommendationerna 25-30 ton/ha.

Grödorna som odlades var morot, broccoli, vitkål och purjolök. Skörden för de olika grödorna vägdes in vid säsongens slut.

Skillnad kunde noteras mellan de olika gödselmedlens verkan på avkastningen. Demoodlingen pågick bara under en säsong, så för att få mer säkra resultat behöver det upprepas under flera säsonger och att analyser tas på häst och kogödseln.

 

Studieresa i Norrbotten

Hösten 2022 genomfördes en studieresa till två odlingar i Norrbotten. Syftet med studiebesöken var att studera olika typer av odlingssystem, näringstillförsel och ogräsbekämpning i grönsaksodling.

Smedsbyns blommor och grönt
Studieresan började hos Katarina Larsson som driver Smedsbyns blommor och grönt tillsammans med sin man Lars i Smedsbyn utanför Luleå.

Där driver de handelsträdgård och grönsaksodling med försäljning av sommarblommor samt grönsaksplantor på våren och försommaren. Resten av sommaren och hösten odlar de tomater, grönsaker, snittblommor mm i växthusen och ute på friland.

De odlar ekologiskt och har tillgång till stallgödsel från en granne som har köttdjur. Rester från skörden och ogräsrensningen lämnas ute på fälten för att tillföra näring och även täcka jorden för att hindra ogräset.

Marken plöjs varje år och odlingen sker på upphöjda bäddar som de drar upp på nytt varje vår med hjälp av en hemmabyggd bäddformare. Grödorna byter plats varje år, för att få en bra växtföljd och framför allt för att förhindra sjukdomar på kålväxterna och potatisen.

Strömnäsgårdens grönsaker
Det andra besöket förlades till Strömnäsgårdens grönsaker som är ett relativt nystartat företag. Det drivs av Ida Lundmark i samarbete med Strömnäsgården i Havsträsk utanför Boden där hon arrenderar mark och odlingen är förlagd.

Planen för odlingen är att den ska bedrivas på fasta bäddar (Market gardening eller ”No dig” metoden). Principen bygger på att bäddarna ska ligga kvar under flera år och jorden ska inte bearbetas mer än att man med hjälp av en s.k. bredgrep röra om på ytan innan sådd och plantering. Jorden blir efterhand väldigt porös och näringsrik med hjälp av kompost och gräsklipp som tillförs eftersom.

En studieresa i Västerbotten planeras under hösten 2023.

 

Greppa Eko Demo gröngödsling grönsaker 2020-2021

Demonstrationsodling för att visa på olika gröngödslingsgrödors förfruktsvärde/gödslingseffekt till olika grönsaksgrödor.

År 1
I juni 2020 jordbearbetades jorden och ett område mättes in i 5 likadana rutor med storlek 6 x 11 meter per ruta. Ingen gödsel tillfördes innan eller under växtsäsong. I vardera rutan såddes sedan olika gröngödslingsblandningar.

Ruta 1 Havre/ärt,
Ruta 2 Honungsfacelia/bovete
Ruta 3 Åkerböna/vårvete
Ruta 4 Blodklöver/blå lupin
Ruta 5 Arons blandning.

År 2
I början på juni såddes i varje ruta 4 rader morötter och 4 rader planterades med vitkål som hade förodlats i växthus. Skörden vägdes in per ruta och gröda på hösten. En viss skillnad kunde ses mellan skörderesultaten.

Demoodlingen har bara genomförts en växtföljdsomgång och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser. För att få mer kunskap kring gröngödslingens effekter bör demoodlingen upprepas minst två omgångar till.