Hushållningssällskapet genomför naturvårdshuggning i Fanketorp

Beskrivning, miljömål och syfte

Hushållningssällskapet äger Helgesbo, vari det finns ett äldre inägoområde med höga naturvärden kallat Fanketorp. Många av naturvärdena har vuxit fram genom bete, och efter att intensiteten på betet minskat har även naturvärdena hotats.

Syftet med naturvårdshuggning på Hushållningssällskapets marker i Fanketorp är att utveckla naturvärden som bidrar till de miljömålen skapa lövskog och utveckla den värdefulla fältfloran för området, samt efterföljande bete. Detta görs möjligt bland annat genom stöd från Skogens miljövärden (Skogsstyrelsen) med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Inventeringar gjorda i Fanketorp visar höga naturvärden. Svampar inventerades 2012-2014 (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015). Rödlistade/speciella arter som noterades var scharlakansvaxskivling (NT), ekticka (NT), oxtungsvamp (NT), madelriska, gulmjölkig ekriska och flera Ramaria-arter. Föreningen Smålands flora och dess floraväktare har följt upp områdets botaniska värden. En av rariteterna, som tycks ha minskat, är fältgentiana. Denna art noterades i området med ett 10-tal plantor 2010-2013, åren därefter har denna art ej hittats.

Då flera uppgifter inkommit om att floran försämrats under senare år så möttes olika representanter på plats våren 2015; Kalmar kommun, via Tomas Burén, Smålands flora via Siewar Johansson, Hushållningssällskapet via Mats Halling och Carl-Johan Månsson, arrendator via Tomas Nimbs, boende via Jim Carlsson. Mötet mynnade ut i att Hushållningssällskapet ska ta fram en skötselplan för området med syfte att bevara och stärka de höga naturvärden som finns.

Naturvårdsåtgärder

Marken vid Fanketorp har historiskt tjänstgjort som inägomark med större miljövärden. Storskifteskarta från 1816 visar en stor blandning på markskötsel, området väster har främst varit ängsmark närmast bäcken. För ett par decennier sedan gick kor och betade området. Idag, och sedan några år tillbaka, betas områdets av får. Får håller oftast till på lite högre mark och de går sällan ner på fuktigare områden. Fåren betar över ett stort område väster om huvudvägen.

Om man studerar var man hittar rödlistade arter, som är ett bra tecken på höga naturvärden, så ser man att det är främst i områden söder om och norr om dammen som även har ett rikt djurliv året runt. Detta har troligen att göra med kalkhalt/näring och god vattentillgång. Marken har på dessa platser varit välhävdad av tidigare slåtter och bete.

Åtgärderna som genomfördes 2019 innebär att värdefulla ekar och grova lövträd frihuggs så att ljus når ned till den värdefulla markfloran. Dessutom har området gjorts fritt från inväxande gran som hotat både växt- och djurliv med en för stor del skugga. Genom åtgärderna och efterföljande bete återges möjligheterna till att naturvärdena fortsätter utvecklas i området.