Halmbalar för humlor

Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöver, raps, åkerböna, frukt och bär. Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. Att sätta ut halmbalar som boplatser rekommenderas ofta, men det är inte känt om humlor utnyttjar balarna.

Det är inte heller känt vilka egenskaper, såsom spannmålsslag, ålder eller placering, halmen ska ha för att vara attraktiv för humlor. Vi kommer att undersöka utplacerade halmbalar i det svenska slättlandskapet och anlita lantbrukare att sätta ut ytterligare fler för att få en spridning av olika spannmålsslag, ålder och placering av halmbalarna. År 2018 kommer vi att screena humlors aktivitet i dessa utplacerade halmbalar och samla erfarenheter av odlare som tillämpar åtgärden, för att undersöka om den har önskad effekt.

Ca 400 halmbalar i Skåne och Östergötland kommer att ingå i undersökningen år 2018.

Projektet  är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Lunds Universitet. Vi som arbetar med det är Sandra Lindström Hushållningssällskapet, Lina Herbertsson och Maj Rundlöf, Lunds Universitet.

Projektet genomförs med bidrag från Jordbruksverket.

Kontakt

Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne, 010-4762091, Sandra.lindstrom@hushallningssallskapet.se

 

Bumble bees provide important ecosystem services when they pollinate crops such as clover, oilseed rape, field beans, fruits and berries. Bumble bees suffer from lack of pollen- and nectar, and probably nesting habitats, especially in homogeneous landscapes with intense crop production. It is often recommended to supplement landscapes with straw bales as nesting habitats, but it is not known if bumble bees use the straw bales. It is neither known what traits, such as cereal species, age or placement, the straw bales should have to attract bumble bees. We will examine straw bales that have been added to the Swedish homogeneous agricultural landscape, and ask farmers to add additional straw bales to get a representation of different cereal species, ages and placement of the straw bales. To study if the measure has wished effects, we will screen the bumble bee activity in these added straw bales, and collect experiences from farmers already applying the measure.