Gödslingsförsök i ensilagemajs

Hushållningssällskapet Halland genomför ett fältförsök i ensilagemajs för att undersöka möjligheten att minska tillförseln av mineralfosfor till majs med hjälp av metoden att surgöra flytgödsel med hjälp av svavelsyra.

Projektet utvärderar parametrar som grödans rotutveckling, kväve- respektive fosforupptag, skörd, fodervärde m.m. Målet är att lantbrukare direkt kan omsätta resultaten av dessa försök i egen verksamhet.

Försöket genomförs i samarbete med HS Konsult. Länsförsäkringar Halland är huvudfinansiär av försöket med stöd från BASF  och via interregionala projektet Baltic Slurry Acidification.

För mer information kontakta Sara Bergström Nilsson, 035-465 09.