Förstudie – Sensorteknik för uppskattning av partikel- och näringstransport i vattendrag

Förstudien syftar till att kartlägga olika tekniker som direkt eller indirekt kan användas för högfrekvent mätning av näringsinnehåll och näringstransporter i vattendrag.

Målet är att hitta innovativa och kostnadseffektiva metoder för uppföljning av vattenkvalitet, som kan användas för utvärdering av åtgärder inom jord- och skogsbruk samt en mer kontinuerlig övervakning av näringstransporterna i våra vattendrag.

Genom träffsäkrare recipientkontroll bidrar projektet till möjligheten att sätta in rätt åtgärder på rätt plats, vilket bidrar till ökad effektivitet i produktionen och att mindre mark behöver tas i anspråk för vattenvårdsåtgärder. Detta uppmärksammas även i "Nationell strategi för vattenåtgärden inom lantbruket".

För mer information kontakta:
Andreas Gustavsson, 0511-248 29
andreas.gustavsson@hushallningssallskapet.se