Förstudie kring fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde

Hushållningssällskapet i Östergötland har som projektägare genomfört en förstudie kring fria vandringsvägar vid 14 vattenkraftverk i Motala ströms och Svartåns huvudfåror.

Konsultarbetet i projektet har utförts Sweco Environment, Sweco Energuide samt Litoralis Naturvårdskonsult. I förstudien redovisas möjliga fiskvägar och för dessa uppskattade kostnader. I sammanhanget belyses relevanta prioriteringar kring föreslagna alternativ vilka syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska och samhällsmässiga ramar.