Försök med olika majssorter och kvävenivåer för optimerad skörd i Örebro län

I och med att klimatet förändras introduceras nya grödor för odling i Sverige. Fodermajs till ensilage är ett exempel på en gröda som fler lantbrukare visat intresse för. Eftersom majs är en ny gröda i Sverige behövs studier för att optimera skörd och minimera läckage från gödsel.

Syftet med denna studie är att ta fram en sortanpassad och miljöeffektiv kvävegödslingsstrategi baserad på lokalproducerad stallgödsel, för majsproduktion i Örebro län

CR Prytz donationsfond (2009-2010)
Kontaktperson: Eva Stoltz

Slutrapport >>