Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne.

Anläggandet och återskapandet av multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner är effektiva åtgärder för att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskap. Detta för att en ökad vattenhållande förmåga av landskapet minskar risken för översvämningar och därmed erosion samt ursköljning av näringsämnen, samt ger andra ekosystemtjänster förutom näringsrening.

Projektet syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne (se kartan) som inte har egna limniska vattenråd och istället samlats i Kattegatts kustvattenråd.  De är ofta hårt belastade. Kattegatts kustvattenråd fokuserar mest på marina frågor vilket gör att limniska och landbaserade åtgärder och satsningar riskerar att utebli i dessa områden.

Under två år kommer vi att engagera markägare, erbjuda kostnadsfria rådgivningar samt projekteringar utifrån specifika förutsättningar och önskemål, och ska guida markägaren genom den administrativa och byråkratiska delen, så som statligt bidrag (Landsbygdsprogrammet, LOVA m.fl.) och anmälan om vattenverksamhet. Samordning, kommunikation och erfarenhetsutbyte över fastighetsgränser är grundläggande i detta arbete.

Projektet är finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten, som tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund har ordnat en satsning på 20 pilotområden i Sverige för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. I Halland har ytterligare två projekt finansierats och samordnas av Länsstyrelsen Halland respektive Falkenbergs kommun.

Kontakt på Hushållningssällskapet Halland i samband med projektet:

Lea Schneider

E-post: lea.schneider@hushallningssallskapet.se

Tel.: 035-465 05