Fler odlar mer

Fler odlar mer är ett projekt i Västerbotten för samverkan mellan trädgårdsföretagare och med andra aktörer i livsmedelskedjan. Syftet med projektet är att skapa nätverk, öka och utbyta kunskap och stärka företagens konkurrenskraft.

Projektet ska bidra till att öka länets självförsörjningsgrad av grönsaker och öka utbudet för konsumenter, genom att skapa förutsättningar för både växande trädgårdsföretag och nyetableringar.

Inom ramen för projektet anordnas nätverksträffar, workshoppar och studiebesök inom olika temaområden som odlingsteknik, försäljning, marknad och regler, logistik och transport.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i projektet och dess aktiviteter.
Benjamin Bollhöner, projektledare, 070 101 56 50, benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se