Farmer Time

Projektet – Sprida Farmer Time i Jönköpings län

Målet för projektet är att öka kunskapen om livsmedelsproduktion i Jönköpings län. Genom projektet kommer konsumenter öka sin förståelse, medvetandegraden samt få en närmare koppling till livsmedelsproducenterna.

Kunskapen om livsmedelsproduktion är generellt låg i samhället och vi på Hushållningssällskapet arbetar för att vända trenden och vi är glada över detta nya projekt som gör det möjligt att göra ytterligare insatser för att höja kunskapen. Genom projektet kommer allmänheten ges möjlighet att få ta del av utställningar och skapa kontakt med lokala producenter. Skolklasser i länet kommer att informeras och få hjälp med att starta upp och genomföra Farmer Time.

Farmer Time är ett internationellt koncept som går ut på att en lantbrukare och en skolklass videosamtalar med varandra. Lantbrukaren använder sin smartphone och skolan sin utrustning i form av datorer och smartboard. Genom korta återkommande videosamtal kan barnen lära känna en lantbrukare och följa med i arbetet på gården under hela läsåret. Farmer Time är på så sätt ett utmärkt komplement till vanliga gårdsbesök och kan med fördel kombineras med andra informationskanaler om lantbruk.

Projektstödet kommer ifrån landsbygdsprogrammet och har som mål att knyta konsumenter närmare produktionen och öka medvetandegraden och förståelsen för svensk livsmedelsproduktion kopplat till livsmedelsstrategin.

Är du intresserad eller har frågor kontakta

Lovisa Filipsson, 070-306 45 36 Lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Birgitta Andersson, 0708-29 09 75 Birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se