Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad

Resultaten tyder på att det inte finns några skillnader mellan att så in i en separat körning tvärs såraderna direkt efter höstvetesådden jämfört med att så vallfrö i samma rad blandat med höstvetet.

Ogräsförekomsten visar inte heller några säkra skillnader mellan radavstånden. Det finns en tendens till att Hykor och Swaj på 25 cm radavstånd har högre ogräsvikter än övriga led och att engelskt rajgräs har en lägre ogräsvikt än övriga led. Engelskt rajgräs är det klart etableringssäkraste gräset vid sådd i samma rad som höstvete. Trots ett mycket kraftigt höstvete på den styva jorden var det fullt bestånd för det engelska rajgräset. Slutsatsen från projektet är att (dock endast två försök) vi kan rekommendera samtidig sådd av vallfrö med höstvete. Man bör dock inte så in i höstvete som kan förväntas bli mycket kraftigt, med undantag för engelskt rajgräs. Kan såtekniken lägga vallfröt något grundare än höstvetet gör det etableringen säkrare framförallt av småfröiga arter som timotej.

Läs rapporten här

Finansierat av Kungl. Skogs & Lantbruksakademin

Projektledare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland