Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete

I sex skördade försök har fem olika gräsarter jämförts. Ängssvingel, timotej, rörsvingelhybrid, rörsvingel och engelskt rajgräs såddes in på hösten i höstvete 2009-2011 och skördades 2011-2013. Försöken har legat på Klostergården, Vreta Kloster i Östergötland och på Åkerby, Örebro i Närke. Av de sex försöken har tre såtts tidigt (13-16 september) och tre har såtts sent (27 september- 5 oktober). Såtidpunkten har haft betydelse för fröskördens storlek. Ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel har haft en högre skörd vid tidig sådd. För timotej och engelskt rajgräs har sen sådd gett den högsta skörden.

Resultaten visar att det finns ett samband mellan antal skott på våren fröåret och avkastningen för ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel. Skörden ökar logaritmiskt med antalet skott, och 400 skott/m2 var tillräckligt för att nå full skörd i försöken. I timotej och engelskt rajgräs fanns inget samband mellan antal skott och avkastningen. Antalet ax påverkade inte avkastningen vilket tyder på att den ökade skörden vid tidig sådd i svinglarna beror på större ax och/eller fler frön per ax.

Förekomsten av ogräs var lägre i de tidigt sådda försöken än i försöken med sen sådd, speciellt i ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel. Vid tidig sådd understiger ogräsvikterna 200 g/m2 i alla gräsarter. I de sent sådda fälten är ogräsvikterna högre, framförallt i svinglarna (> 500 g/m2).

Inblandningen av andra arter, huvudsakligen timotej, vitklöver rajgräs och rörsvingel, var i vissa fall högre än certifieringskraven, vilket till största del berodde på spillfrö från tidigare fröodling eller inblandning från intilliggande rutor.

Vår slutsats är att insådd på hösten i höstvete kan ge bra frövallar av de testade arterna med hög skörd och små ogräsproblem första vallåret. Såtidpunkten är viktig. Ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel bör sås i mitten på september, medan engelskt rajgräs och timotej bör sås vid månadsskiftet september/oktober. För att minska risken med hög ogräsförekomst kan även dessa arter troligtvis sås tidigare men med en lägre utsädesmängd, men detta är inte undersökt i dessa försök.

Läs rapporten här

Finansierat av Jordbruksverket

Projektledare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Projektmedarbetare: Ann-Charlotte Wallenhammar och Eva Stoltz, HS Konsult