Energianvändning i äggproduktionen

En studie har genomförts för att sammanställa de genomförda energikartläggningar som är gjorda hos äggproducenter i Sverige. En sammanställning med avseende av energianvändning för olika moment, nyckeltal och åtgärder. Denna rapport har sammanställt totalt 25 stycken energikartläggningar utförda på värphönsstallar.

Läs mer i Energinyckeltal i äggproduktion

Tre energikartläggningar har jämförts med varandra för att hitta vad som gör att de skiljer sig från varandra. De tre energikartläggningarna har utförts på två stall som har konventionell äggproduktion i högbeläggningssystem och ett KRAV stall med lågbeläggning. Energikartläggningarna har använt sig av energiloger från vinter till sommar för att kunna fördela energin så nära verkligheten som möjligt i de tre stallen.
De tre stallen har olika teknik och olika ålder på tekniken vilket var av intresse för att undersöka om nyare teknik använder mer eller mindre energi. Samtidigt så utfördes även stallklimatundersökningar i alla tre stall för att se om det fanns något samband mellan teknik och kvalitén på stallklimatet.

Läs mer i Sammanställning av Energikartläggningar med energiloggning

Skrifterna är framtagna med medel från Jordbruksverket och EU. Det är ett samarbetsprojekt mellan HIR Skåne och Svenska ägg.