En samverkansmodell för att underlätta för lokala produkter att nå uppköpare inom handel, offentlig sektor och restaurangbransch

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling krävs det att deltagande parter (producenter/de olika konsumentleden) börjar samarbeta på ett bättre sätt.

Trots ett ökat intresse för lokal producerad råvaror/livsmedelsprodukter finns det i dagsläget få producenter som levererar direkt till storhushåll. Många av länets producenter både kan och vill leverera till den offentliga sektorn/restaurang även om de ej gör det idag. Projektets uppgift är att underlätta – men även inspirera – fler av våra lokala producenter att bli leverantörer till denna målgrupp. Att jobba med flera försäljningskanaler genererar starkare företag på grund av minskad sårbarhet. Ett ökad efterfrågan skapar även möjlighet för befintliga företag att växa men även att locka nya producenter att starta upp en produktion av lokala livsmedel.

Vi vill stärka länets primärproduktionen för att få en större självförsörjande grad inom länet genom att öppna upp och skapa förutsättning för att Svenskt/närproducerat ska vara första valet av råvaror i så väl storhushåll som på restaurang – butik. Projektets intention är att arbeta i nära samarbete med befintliga organisationer som finns i närheten av producenter, offentliga måltider, handel och restauranger. Så som länsstyrelsen, LRF och branschorganisationer.

Detta gör vi genom att:

 • Skapa en arena för att göra affärer.
 • Under projektets gång arbeta för att ”uppfinna” en smart logistik struktur som gynnar såväl producenter som konsumenter.Skapa direkt kanaler mellan producenter och användare.
 • Lyfta fram behov och efterfrågan.
 • Skapa noder av samarbete mellan producentgrupper.

Mätbara mål
• Att under nästa upphandlingsperiod ha möjliggjort för minst 5 producenter, i varje upphandlingsområde, att kunna svara på upphandling i den offentliga upphandlingen.

 • Att 10 restauranger har ”egna” direkt leverantörer av olika råvaror. (Organisationsmässigt kan det ev krävas en logistisk mellanhand) Genom att arbeta med olika typer av möten och sammankomster skapar projektet förutsättningar för att affärskontakter upprättas. Att olika företagares idéer befruktar varandra och skapar en starkare affärsmiljö.

Projektet ska ha minst 2 större möten per halvår med aktuella ämnesområden, däremellan företagsbesök samt telefon- och mailkontakter för att få igång samarbeten mellan producenter/köpare som i dagsläget saknar samarbete. Besök och resor för att knyta kontakter och öka insikts och kunskapsnivån på alla sidor.

Exempel på av projektet skulle kunna göra

 • Arbeta med föreläsningar med interaktiva moment bl.a. skapa en kunskapsmassa om upphandling (LOU).
 • Växelvisa föreläsningar med inbjudna externa kunskaper där vi handplockar grupper som vi vill öka dialog mellan.
 • Skapa möten mellan de olika aktörer t.ex. grönsaks-/fruktproducenter vs användare.
 • Ev. studieresor till väl fungerande regioner.
 • Inventera ”flaskhalsarna” – skapa ”noder/celler” som letar egna lösningar på sina problem.
 • Söka massmediala dialoger mellan såväl producenter som kunder för att få upp händelseförlopp på den vanliga konsumentens agenda.

AnnaKarin Landin, matkonsult