Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager

I projektet vill vi beskriva vilka åtgärder en lantbrukare kan vidta för att kostnadseffektivt hålla nere temperaturen i gödsellager och därmed minska emissionerna av metan och även ammoniak från flytgödsellager.

Det läggs allt större fokus på att genomföra åtgärder för att minska emissioner av växthusgaser och ammoniak från jordbruket. Det är dock svårt och kostsamt att mäta emissionerna från gödsellager. Men vi vet att temperaturen i gödseln är en av de viktigaste faktorerna som driver metanavgången från flytgödsellager (gäller både obehandlad och rötad gödsel), och att temperaturen även påverkar ammoniak- och lustgasavgången. Temperaturen är enklare att mäta, och det går även att modellera hur temperaturen i gödseln påverkas av omgivningen, solinstrålning, påfyllnads- och tömningsmönster, lagrets utformning etc.

Vår teori är att gödselns temperatur kan användas som ett indirekt mått på emissionerna från flytgödsellager, och att åtgärder för att hålla nere temperaturen i gödsellager därmed är säkra kort för att begränsa emissionerna från lagren.

Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland och RISE. Det kommer att genomföras 2020-2021. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bertebos Stiftelse.

Rapport

Rapport – Temperatur i flytgödsellager – Mätningar och emissionsberäkningar

Faktablad

Faktablad – växter kring gödselbrunn

 

För mer information om projektet, kontakta projektledare Maria Berglund på 035-465 22