Effekt av bakterier och jäst på axfusarios och mykotoxinproduktion i vete (LAB I)

Mykotoxiner som produceras av Fusarium-producerande arter orsakar allvarliga toxiska kontamineringar i spannmål världen över. Konsekvensen är stora ekonomiska förluster i livsmedels - och foderproduktionen pga negativ påverkan på djurs och människors hälsa.

Under de senaste åren har problemet med deoxinivalenol (DON) ökat kraftigt i Sverige och i norra Europa, särskilt i havre- och veteproduktionen. Axfusarios orsakas av olika Fusariumarter som brukar förekomma som komplex, varför bekämpningsåtgärder ofta är ineffektiva även när fungicicider används. I den här förstudien undersökts den potentiella användningen av 120 bakterier och jästisolat som bekämpningsstrategi mot axfusarios i klimatkammare.

Lantmännen Stiftelsen  (jan-dec 2012)

I samarbete med Lantmännen BioAgri AB

Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar