Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

Åkerbönan besöks av flera olika pollinerande insekter som kan öka skörden, men många pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare (t.ex. nyckelpigor och parasitsteklar) är utsatta för habitatförluster, krympande födoresurser och användning av växtskyddsmedel. Det är okänt om förekomsten av pollinatörer som humlor i svenska jordbrukslandskap räcker till för att pollinera åkerböna. Vi kommer att undersöka hur pollinatörerna och predatorerna påverkar skörden i kommersiella fält av åkerböna. Vi ska prova om utsättning av honungsbisamhällen vid åkerbönsfält kan öka skörden. Vi kommer också att testa om insådd av blomremsor kan öka antalet pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare i åkerbönor.

Projektet startar 2018 och löper i två år. Fältförsöken kommer att utföras i 18 ekologiska åkerbönsfält i Skåne.

Projektet  är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och SLU.

Fakta

Ekologisk köttproduktion ökar, vilket har lett till ett ökat behov av ekologiskt proteinfoder. Inköpt proteinrikt koncentrat och importerade sojabönor kan ersättas med lokalt odlat proteinfoder som optimerar och sluter växtnäringscykeln på gården. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka odlingen av åkerböna (Vicia faba L.) som har ett högt fodervärde och dessutom är en värdefull avbrottsgröda som fixerar kväve i den ekologiska växtföljden.

 

Ecobeans – Research project yield benefits from beneficial insects in field beans

Increased knowledge about benefits, management, and underpinning ecology of ecosystem services such as pollination and biological control of pests, allows for sustainable ways to increase the productivity of field beans – so-called ecological intensification.

Field bean flowers are visited by a range of pollinating insects that can positively affect yields. Many of these pollinators are, however, negatively affected by habitat loss, decreased flower resources and pesticide use. It is unclear whether the presence of wild pollinators in Sweden is sufficient to fully pollinate field beans.

We will examine how the community of pollinators affects yield in commercial fields of field beans, and whether the addition of honey bee hives to field bean fields’ increases crop yield.

We will also test if wildflower plantings added to field edges benefits pollinators as well as natural enemies to crop pests.

The project starts 2018.

The project is a collaboration between the Rural Economy and Agricultural Society of Scania and SLU.