Diskussionsforum om integrerad bekämpning av renkavle

Renkavle är ett problemogräs som finns i Sverige framförallt i Skåne dock är på väg att sprider sig i hela Sverige. Det finns ett stort antal lantbrukare i Sverige som inte vet mycket om renkavle. Det finns även lantbrukare som inte alls vet hur renkavle ser ut.

Renkavle har en enastående förmåga att konkurrera starkt med spannmål. I kombination med en stor fröproduktion gör det renkavle till ett ogräs som kan sänka skörden enormt. Effektiv bekämpning är därför ett prioriterat område hos lantbrukare med renkavleförekomst. Under senare år har dessutom resistens påträffats i många skånska populationer.

För att förebygga ytterligare resistensutveckling och för att minska de miljömässiga effekterna av kemisk bekämpning vill vi med det här projektet visa fält och försök där kända långsiktiga strategier, anpassad odlingsteknik och optimerad kemisk bekämpning för renkavle-bekämpning tillämpats.

Bakgrund och anledning för det här projektet är också faktumet att växtföljd och jordbearbetning har grundläggande effekter på grödans konkurrenskraft. En gröda med bra konkurrenskraft kan lyckas med att minska konkurrens genom renkavle-förekomst effektivt. För optimal konkurrenskraft krävs bl.a. perfekt markstruktur, optimal dräneringsstatus och tillgång till växtnäring.

Målet med diskussionsforumet om ”Integrerad bekämpning av renkavle” är att förmedla kunskap med hjälp av praktiska exempel och medverkan av experter om hur ogräset renkavle mest effektivt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv bekämpas med långsiktiga och situationsanpassade åtgärder inom integrerat växtskydd. Projektet kommer att genomföras i två olika ”renkavle”-regioner av Skåne (nordvästra och sydvästra Skåne) och vid olika tillfällen (höst 2016 och vår 2017). Det blir därmed totalt 4 tillfällen. Vi kommer att besöka olika problemfält och även besöka ogräsförsök med renkavle vid varje tillfälle för att kunna visa effekten och behovet av bekämpning. Vikten av en varierad växtföljd och situationsanpassad jordbearbetning kommer att diskuteras, liksom vilka grödor som är bra som omväxlingsgrödor. Dessutom kommer val av verkningsmekanismer, doser och bekämpningstillfällen att diskuteras.

Det blir unika tillfällen för intresserade lantbrukare från hela Sverige att hämta kunskap och diskutera erfarenheter. Projektledare och huvudaktör är Marcus Willert, HIR Skåne, växtodlingsrådgivare och agronomie doktor med specialkompetens inom jordbearbetning och renkavlebekämpning.

Informationsmaterial om renkavle

Här kan du hitta kunskap och inspiration: Integrerad bekämpning av renkavle – infomaterial

Bekämpning av renkavle behöver genomföras strategiskt och situationsanpassat. Avgörande är att agera i god tid och med rätt åtgärd.

De viktigaste åtgärderna är:

  • att satsa på bra dräneringsstatus/markstruktur
  • att vara noggrann med fälthygien för att stoppa spridningen
  • att förebygga renkavlens fröproduktion
  • att optimera odlingsstrategin (växtföljd, falsk såbädd, etablering, såtidpunkt)
  • att optimera kemisk bekämpning

Vid konsekvent användning av rätt åtgärd finns goda möjligheter att lyckas med bekämpningen.

Det finns inga patentlösningar. Anpassning till lokala förhållanden och den konkreta situationen är avgörande. Det krävs kunskap och helhetstänkande eftersom renkavlens biologi är komplex. Forsknings- och utvecklingsbehovet är enormt!

Länkar för ytterligare fördjupning: Diskussionsforum om integrerad bekämpning av renkavle – länkar