CyberGrass

Ensilage är det viktigaste fodret för mjölk- och nötköttsproduktion. Hög avkastning och ensilage av god kvalitet är mycket viktigt för lönsam mjölk- och köttproduktion. Jordbrukarna har identifierat bristen på fältspecifika uppgifter om kvantitet och kvalitet på skörden som en flaskhals i förbättringsprocessen av ensilage. Detta projekt demonstrerar en lösning genom att erbjuda en ny metod för att skapa en prognos för skördekvalitet och -kvantitet, baserad på drönar- och satellitdata.

Metoden har validerats i såväl labbmiljö som på försöksfält och ska nu överföras och tillämpas på verkliga produktionsförhållanden i fält. Metoden möjliggör analysen och prognos av fältspecifikt utbyte, avkastningsmängd och kvalitetsbedömning inför skörden. Metoden kommer därmed att hjälpa till att förbättra lönsamheten i mjölk- och köttproduktionen i Interreg Botnia Atlantica-regionen. Den kommer också att bidra till att effektivisera arbetet på de expanderande gårdarna med ett stort antal fält som ofta ligger långt från brukningscentrum.

Projektet ska leda till ökad användning av digitala prognostjänster inom jordbruket. Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet inleds 01.05.2021 och avslutas 31.10.2022.

Partners
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet, Maanmittauslaitos, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry och Luke – Naturresursinstitutet.

Kontakt
Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-101 56 50 | benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se