Biostimulanter och organiska gödselmedel

Användningen av biostimulanter ökar snabbt i lantbruket. Underlaget för att bedöma lönsamheten i användningen är dock begränsad. Ett projekt i vårkorn genomfördes under två år för att ge ett bättre underlag. Dessutom jämfördes två organiska gödselmedel.

I projektet genomfördes sex fältförsök för att jämföra två olika gödselmedel (Ekogödsel plus 8-3-5-3 från Ekoväx och Biofer N15 från Gyllebo) och olika biostimulanter, på två kvävenivåer (40 och 80 kg totalkväve per hektar). Under 2020 jämfördes fyra olika biostimulanter (Physiolit (Timac), BlueN, Kelpak (Lantmännen Bioagri) och Quantis (Syngenta)) och under 2021 var sex olika produkter med i försöken (de fyra från 2020 och två produkter som bekostades av företagen, Demetias V (Timac) och Stimplex (Lantmännen Bioagri)).

Projektets slutsatser är:

  • De två gödselmedlen Ekoväx och Biofer har samma kväveeffektivitet när de tillförs till vårkorn myllade vid sådd.
  • De undersökta biostimulanterna hade ingen signifikant effekt på skörden av vårkorn och har därmed inte gett några lönsamma effekter av de testade produkterna.
  • I rotundersökningen fanns det små signifikanta skillnader på rotlängden vid en av grävningstidpunkterna, men det har inte påverkat grödan signifikant.

Projektets slutrapport finns att ladda ner här.

Projektet genomfördes av Hushållningssällskapet Östergötland i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Västra och finansierades av Jordbruksverket.

För mer information kontakta Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se