Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

Under åren 2018-2020 utvärderade Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas.

Projektet skedde i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & Värme. Det finansierades från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medfinansiering från Hushållningssällskapet Sjuhärad, Emåmejeriet och AKEMA AB.

Pilotprojektet genomfördes på Rådde Gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Länghem. Trettiosex växande köttrasdjur  fördelades på tre grupper varav två grupper hade två olika biokolnivåer i djupströbädden med halm, vilka jämfördes med en kontrollgrupp utan biokol i djupströbädden. Avgången av ammoniak, metan och lustgas mättes under senare delen och i slutet av stallperioden. Djurens liggyta undersöktes och djuren vägdes under projektets genomförande. Djupströbädd med och utan biokol provtogs vid stallperiodens slut för analys av kväveföreningar och mineraler och rötas i biogaslaboratoriet på Rådde Gård. Enkla ekonomiska beräkningar utfördes för användning av biokol i djupströbädd på en nötköttsgård med biogas utifrån resultaten från pilotprojektet.

Resultaten från projektet används som underlag och riktvärden för framtida rekommendationer angående utnyttjande av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol.

Broschyr Biokol i djupströbädd

Slutrapport_Jnr 2017-4257-10 Biokol i djupströbädd

 

Kontaktpersoner:
Elisabet Nadeau, tel. 0706-687142 och Stefan Wallin, tel. 0708-126054

Investerar_f