Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas.

Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & Värme. Finansiering sker från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medfinansiering från Hushållningssällskapet Sjuhärad, Emåmejeriet och AKEMA AB.

Pilotprojektet genomförs på Rådde Gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Länghem. Trettiosex växande köttrasdjur är fördelade på tre grupper varav två grupper har två olika biokolnivåer i djupströbädden med halm, vilka jämförs med en kontrollgrupp utan biokol i djupströbädden. Avgången av ammoniak, metan och lustgas mäts under senare delen och i slutet av stallperioden. Djurens liggyta undersöks och djuren vägs under projektets genomförande. Djupströbädd med och utan biokol provtas vid stallperiodens slut för analys av kväveföreningar och mineraler och rötas i biogaslaboratoriet på Rådde Gård. Enkla ekonomiska beräkningar utförs för användning av biokol i djupströbädd på en nötköttsgård med biogas utifrån resultaten från pilotprojektet.

Resultaten från projektet ska användas som underlag och riktvärden för framtida rekommendationer angående utnyttjande av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol.

Kontaktpersoner:
Elisabet Nadeau, tel. 0706-687142 och Stefan Wallin, tel. 0708-126054

Investerar_f