Biogas – Utvecklingsprojekt

Restprodukter från jordbruket, t.ex. gödsel, och från andra sektorer i samhället kan i en biogasanläggning förädlas till drivmedel, el och värme.

För att starta en framgångsrik biogasverksamhet krävs ofta samverkan mellan många aktörer. Det är viktigt med en helhetssyn för att på ett bra sätt utveckla verksamheten. Hushållningssällskapet Energi har erfarenheter från sådana genomförda utvecklingsprojekt.

Vår produkt finns i olika utföranden:

Beskriva förutsättningarna för tänkt verksamhet genom att undersöka:

 • Tillgången på substrat
 • Geografiska förutsättningar
 • Intresset hos aktörer
 • Marknad (avsättning)
 • Att fördjupa resultatet från information genom:

Organisera parter som producenter, kommuner, förbrukare och andra aktörer:

 • Hur ser infrastrukturen ut, samrötning eller gasnät o.dyl.
 • Vilka volymer kan produceras
 • Vad finns för möjlig marknad
 • Ekonomiska beräkningar
 • Informera intressenter
 • Implementering
 • Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
 • Finansiering
 • Upphandling