Betning av utsäde med ekologisk fågelrepellent – ett EIP gruppbildningsprojekt

Utsäde är smakligt för fågel, tex svartfågel och duva. I fram för allt radsådda grödor såsom majs, kan skadorna bli omfattande och orsaka ett luckigt bestånd. Luckiga bestånd orsakar i sin tur en lägre skörd, ett ökat läckage av näringsämnen och ett högre ogrästryck.

För att göra utsädet mindre smakligt betas konventionellt utsäde med växtskyddsmedel, tex mesurol i majs. Mesurol är en kemikalie som kan läcka ut i omgivande miljö och för att reducera riskerna behöver effekterna av mindre skadliga betningsmedel undersökas, som också fungerar i ekologisk odling.

Enligt vår kännedom utförs inte betning av utsäde med ekologisk fågelrepellent i Sverige eller i Europa, idag.

Syftet med projektet är att bilda en grupp av olika intressenter/kompetenser som är intresserade av fågelrepellenter. Innovationsgruppen består av lantbrukare, växtodlingsrådgivare, forskare och en representant från näringen.

Innovationen bidrar till att möjliggöra majsodling utan användning av mesurol, vilket stärker konkurrenskraften för lantbrukare.

Innovationen kan användas både i jordbruks- och trädgårds branschen och i såväl konventionell som ekologisk produktion.

Kontakt: Magnus Nilsson, 010-476 20 24