Beslutsstöd för riskbedömning av angrepp av bomullsmögel i höstraps med stöd av DNA-analys

Bomullsmögel orsakas av svampen Sclerotinia sclerotiorum och kan orsaka stora skördeförluster i raps. Den jordbundna smittan i form av sklerotier har stor betydelse för utvecklingen av angrepp i det enskilda fältet.

Vid gynnsam marktemperatur och fuktighet utvecklas apothecier från sklerotier nära maktytan och askosporerna sprids uppåt i beståndet. Tidigare angrepp i raps och andra mottagliga grödor på fältet har stor betydelse för hur kraftiga angreppen kan bli. Bekämpning måste göras i förebyggande innan symtomen är synliga, och därför är en fältbaserad prognos viktig för att rätt beslut ska tas. Målet är vid projektets slut kommer en bladanalysmetod finnas på marknaden så att höstrapsodlare kan analysera sina fält för att fatta ett fältbaserat beslut angående bekämpningsbehovet och att en  webbaserad prognosmodell kommer yara under utveckling. Nya metoder för att bedöma bekämpningsbehovet med DNA-analys av luft- och bladprover ger förbättrat underlag för beslutsstöd.  I detta samarbetsprojekt samlas data in under 2018 och 2019 om sporspridning, utveckling av angrepp, klimatet i fält och odlingshistorik i samarbete mellan rådgivare och 30 höstrapsodlare i Skåne, Halland och Örebro län.

Ann-Charlotte Walllenhammar
Forskningschef, AgrD
Senior Scientist