Bakterietillförsel ökar värdet av flytgödsel – ett EIP projekt

Stora mängder flytgödsel sprids på våra åkrar och tillför näring och organiskt material som förbättrar jorden. Flytgödselshantering i form av omrörning kan ta flera timmar särskilt, när gödseln innehåller mycket halm och andra växtrester, och det kan ändå vara svårt att få en homogen gödsel.

Lukten gör hanteringen och spridningen av flytgödsel obehaglig för lantbrukare och samhällen där bostäder allt oftare anläggs i nära anslutning till jordbruksmark.

Syftet med detta innovationsprojekt är att testa effekter av bakterietillförsel till nöt- och svinflytgödsel för hela hanteringskedjan från lagring till spridning med avseende på stallgödselns näringsinnehåll, lukt och hanterbarhet samt tillväxt- och skördeeffekter på utvalda grödor. Flytgödseln behandlas under lagring i demobehållare (bild 1) och gödselbrunn (bild 2). Därefter verifieras effekterna i samband med gödselspridning på testytor i demotester och på demogårdar.

Projektet leds av HS Konsult AB/Hushållningssällskapet med OxyG AB, RISE, SLU, HIR-Skåne, Anders Eriksson, Reftele och Dan Pettersson, Falkenberg som samarbetspartners. 

Bild. 1. Gödseln först behandlas i demobehållare.
Bild 2. Storskaliga tester görs i gödselbrunnar.
Foto: Zahra Omer, HS Konsult AB.