Åkerböna för humankonsumtion

Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra.

Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som passar lerjordar. Åkerböna används primärt till foder idag men det pågår flera projekt som undersöker möjligheterna att använda åkerböna för humankonsumtion. I det här projektet har vi undersökt ett antal olika sorter vad gäller bland annat skörd och proteinhalt. Samtidigt har vi tagit fram en skörd av ett flertal olika åkerbönssorter odlade på samma mark för att kunna användas i tester till olika typer av råvara i livsmedelsindustrin. Tre livsmedelsföretag från länet finns med som partnerorganisationer (Food for progress, Lecora och Mixum). Jesper Lindtröm (JL utveckling) ansvarar för den delen av projektet.

Skörden av åkerböna blev låg under det extrema året 2018 med mycket höga temperaturer och torka. Jämförelsen i sortförsöket blir på grund av året svårt att dra några slutsatser av. Efter skörden gjordes en provsmakning av 11 olika sorter från försöket. Resultatet var att det inte var så stor skillnad i smak mellan de olika sorterna. Alla smakade bra vilket visar att åkerböna bör kunna fungera bra som livsmedel.

Finansierat av: Stiftelsen Lantbruksforskning och Region Östergötland via Vreta Kluster

För mer information kontakta Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se

Läs projektrapporten här