Gödsling med svavel och kalium till lusern

Odling av rena lusernvallar är relativt liten i Sverige men förekommer bl.a. på Gotland och på drygt 700 ha i Östergötland. Dessutom har lusern blivit vanligare i vallfröblandningar till slåtter som
komplement till rödklöver. Sommaren 2013 uppmärksammade Hushållningssällskapet Östergötland stora skördeökningar efter tillförsel av svavel (Kalimagnesia) till en lusernvall på lätt jord. Detta ledde till frågan om vi negligerat svavelbehovet i lusernvallar.

Det har även konstaterats svavelbrister i slåttervallar på lättare jordar i bl.a. Östergötland. På lätta jordar med lågt lerinnehåll är ofta kaliumklasserna låga, klass I-III. När hela biomassan skördas och förs bort för man också bort stora mängder kalium därför kan det föreligga kaliumbrist till lusernvallar på jordar med låga K-AL klasser.

Målet med projektet är att ge svar på om gödsling med svavel och kalium kan höja avkastningen i lusernvall samt att utreda om proteininnehållet påverkas. Resultaten kan användas som vägledning för gödselrekommendationer av svavel och kalium till lusernvall inom såväl konventionell som ekologisk växtodling.

Läs rapporten här