800 000 kr till aktiva jordbrukare i norr

Elva aktiva jordbrukare har belönats med medel ur Paul Sandbergs stiftelse. I år delades totalt 800 000 kr ut till stipendiaterna för inköp och satsningar i redskap, djur, maskiner och underhåll.

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier stödja mindre och medelstora jordbruk i Norrbotten med företräde för jordbruk inom förutvarande Nederluleå socken. Handelsbankens Stiftelsetjänst i Stockholm förvaltar medlen och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten utser gåvotagare.

Belöningarna delades ut på lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stads årsmöte den 3 mars.

Årets stipendiater är:
Kjell Nilsson, Nils-Olof Rehnman, Per Nordgren, Anders Nilsson, Hanna Nyberg, Anna-Carin Sundqvist, Katarina Larsson, Jonas Isaksson, Åsa Wallin, Anita och Ronny Johansson samt Evelina Isaksson.

Jörgen Ericsson (till vänster i bild), ledamot i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens förvaltningsutskott närvarade som mötesordförande och delade ut årets belöningar.

Vem var Paul Sandberg?
Paul Sandberg levde och verkade på Sandön i Luleå skärgård. Vid sin bortgång hade han testamenterat sina tillgångar till en stiftelse för lantbruket i Nederluleå socken. Stiftelsen startade med cirka sex miljoner kronor och har som mest varit uppe i drygt 21 miljoner kronor.