58,5 miljoner till landsbygdsutveckling i Skaraborg

Nu har besked kommit om nya Leaderområden. Hushållningssällskapet Skaraborg har haft i uppdrag att arbeta med framtagningen av strategi för Leader Nordvästra Skaraborg. Det blev den strategi som fick högsta rankingen i Sverige inom landsbygdsfonden. I pengar blev utfallet 58,5 miljoner kronor.

Nytt område – Leader Nordvästra Skaraborg

Under 2014 har arbete pågått runt om i Sverige med att bilda nya Leaderområden. Hushållningssällskapet Skaraborg fick i uppdrag av nuvarande Leader Norra Skaraborg att leda arbetet med en ny strategi. Under processens gång blev det klart att Leader Norra Skaraborg var för litet för att själva kunna bilda ett nytt område och förhandlingar inleddes med några andra områden och kommuner. Beslut togs om ett sammangående med Leader Västra Skaraborg och två strategier arbetades samman till en för den nya området Leader Nordvästra Skaraborg.

Vision och mål
Många människor har varit delaktiga i arbetet. Det är cirka 300 personer som deltagit med tankar och idéer. Utifrån alla möten och samtal har följande vision för strategin formulerats:

”Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft”.

Visionen har sedan brutits ned i tre övergripande målen för strategin:
Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet.
Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande.
Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög.
Tilldelning av medel
Området har sökt medel från tre fonder, landsbygdsfonden, regionala fonden och socialfonden. Landsbygdsfonden är den största och det är där som strategin också har blivit Sverigebäst. Även för de andra fonderna har strategin fått en ranking bland de 10 bästa. Tilldelningen av pengar baserades på invånarantal, gleshet bland befolkningen och rankingen och de höga placeringarna gav god utdelning i pengar. Totalt får området alltså 58,5 miljoner kronor som under perioden fram till 2020 ska fördelas till projekt som bidrar till att uppfylla målen