20 miljoner till ett nytt innovationspartnerskap

Jordbruksverket har beviljat projektet ”Svensk Specialfröproduktion” medel inom ramen för EIP (European Innovation Partnership) för att starta upp ett nytt innovationspartnerskap.

Partnerskapet ska i projektform utveckla en svensk värdekedja för specialfröutsäde. Det är en helt unik möjlighet till svensk specialfröproduktion, med en helt svensk värdekedja.

Sveriges lantbruk och trädgårdsnäring har globala konkurrensfördelar som är viktiga för branschens utveckling internationellt.

Inom projektet kommer ett renseri att byggas om, för att kunna hantera och rensa specialfröer till utsädeskvalitet. Projektet kommer även bygga upp en rådgivningsfunktion för att kunna stödja lantbruksföretagen i produktionen. Marknaden är den globala specialfrömarknaden, dvs 100% av produktionen kommer att exporteras.

Projektet innefattar flera delar. I ett första steg handlar det om att utveckla värdekedjan och få igång svensk odling av specialfröer. Vi ska göra det möjligt att odla utsäde för specialgrödor som exempelvis timjan eller spenat. Projektet kommer även satsa på försöksverksamhet för att finna möjligheterna för produktion av ekologiskt utsäde. En annan del av projektet är att etablera sammarbete med kunderna för specialfröer på den internationella marknaden.

Deltagande partners är Hushållningssällskapet Halland, SLU Alnarp (Sveriges Lantbruksuniversitet), Elitutsäde i Värmö KB och Agortus AB. Projektägare är Agortus AB. Projektet pågår fram till 2020.