Trädvårdsplaner

Människan har i alla tider fascinerats av träd. Deras storlek och ålder är vördnadsbjudande och inger respekt för naturen. Särskilt gamla, knotiga och speciellt formade träd har haft stor betydelse i mytologi, kulter och ceremonier. Även nutidsmänniskan känner ofta något speciellt inför gamla träd som vuxit under många mänskliga generationer.

Många offentliga miljöer såsom kyrkogårdar, stads- och herrgårdsparker har idag trädbestånd som börjar bli gamla. Åldrande träd kan utgöra ett stort problem. Ibland är de tom en fara för såväl människor som egendom. För att bevara och förnya träd och trädbestånd som de vackra och värdefulla miljöskapare de är krävs planering och stor kunskap. Vid planerade förändringar på en äldre kyrkogård eller annat kulturmiljöskyddat område krävs tillstånd av länsantikvarien för att få genomföra ändringarna. Fällning och plantering av träd är exempel på sådana åtgärder. Vid tillståndsprövningen fordras ofta en övergripande plan för hur trädbeståndet ska hanteras över en längre tidsperiod. I sådana fall utgör en trädvårdsplan ett viktigt beslutsunderlag.

Trädvårdsplan
En trädvårdsplan är ett viktigt instrument och en bra hjälp vid skötsel och underhåll av träd och trädbestånd.
Trädvårdsplanen omsluter en period på ca 15 år och innehåller:

* En inventering av det befintliga trädbeståndet och dess kondition.

* En planering för skötsel- och underhållsåtgärder för att få en gynnsam utveckling av trädbeståndet i den aktuella miljön.

* En plan för ev. borttagning och/eller nyplantering av träd.

* En plan för ev. andra åtgärder såsom gödsling, kalkning, markluftning mm.

I en trädvårdsplan anges detaljerat år för år vilka träd som skall åtgärdas och vad som skall göras. Den är således en mycket bra hjälp vid arbetsplanering eller som underlag för att ta in offerter om man skall köpa in tjänsten.

Vårdträdet
Att plantera ett vårdträd på sin gårdsplan har en mycket lång tradition i vårt land. Trädet tilldelades ofta mystiska och lite övernaturliga krafter. Det skyddade gården och dess befolkning från diverse faror. Husfolket kunde under dess krona lätta på sina sorger och bekymmer.
Att väl vårda och ta hand om vårdträdet är en viktig del av gårdens skötsel. Det gamla trädet är känsligt för grova ingrepp varför trädvårdande åtgärder såsom beskärning måste göras med stor försiktighet. Många gånger är en kronstabilisering ett bättre alternativ än en kraftig beskärning om man är rädd att stora grenar ska falla ur trädet. För att undvika problem i framtiden med stora träd är det viktigt att noga göra uppbyggnadsbeskärningen när trädet är litet/ungt.

Att plantera och sköta ett parkträd är i vissa fall en investering som ”betalar” sig i flera hundra år framåt. Ta gärna hjälp av kunniga personer om du inte själv har kunskaperna. Kontakta trädgårdskonsulenten vid ditt Hushållningssällskap för rådgivning och tips på personer som kan hjälpa till.

Vill Du ha hjälp med att upprätta en trädvårdsplan eller ha svar på dina frågor?

Kontakta:

Per Brunström 070-597 47 22 e-post: per.brunstrom@hushallningssallskapet.se

 

Referensobjekt

Eda gamla och nya kyrkogårdar

Skillingmarks kyrkogård

Köla kyrkogård

Järnskogs kyrkogård

Grums kyrkogård

Eds kyrkogård

Borgviks kyrkogård

Värmskogs kyrkogård

Geijerskolans allé

Uddeholms Herrgård

Mölnbacka Herrgård

von Echstedtska gården

Sandbäckens gård

Grava kyrkogård

Ekshärads kyrkogård

Nors Kyrkogård

Segerstads kyrkogård

Gamla Segerstads kyrkogård

Södra Ny kyrkogård

Bro kyrkogård

Boda kyrkogård

Apertins gamla kyrkoplats

Frykeruds kyrkogård

Stora Kils kyrkogård

Norra Råda kyrkårdar

Lysviks kyrkogård

Kvistbro kyrkogård

Knista kyrkogård

Hidinge nya kyrkogård

Hidhingen gamla kyrkogård

Mullhyttans kyrkogård

Borgvik bruks alleér

Gunneruds gård

Sunnemo kyrkogård

Bjurtjärns kyrkogård

Storfors kyrkogård

Lungsunds kyrkogård

Vitsands kyrkogård

Östmarks kyrkogård

Lekvattnets kyrkogård

Fryksände kyrkogård

Amnehärads kyrkogård

Sjötorps kyrkogård

Lyrestads kyrkogård

Färeds kyrkogård

Berga Kyrkogård

Enåsa kyrkogård

Hassle kyrkogård

Södra Råda kyrkogård

Geijersgården

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.