1. Åkerböna för humankonsumtion

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra. Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som […]

 2. Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

  Publicerad | Forskning och utveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas. Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & […]

 3. Näringsämnesbetning av sojabönsutsäde för förbättrad tillväxt – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Sojabönan är en gröda med högt proteininnehåll och en fördelaktig proteinsammansättning, som används både som foder till djur och till humankonsumtion. Sojabönan importeras till Sverige till en stor del från Sydamerika, vilket innebär långa transporter och dålig inblick i odlingen. För att kunna utöka sojaodlingen skövlas årligen stora arealer regnskog vilket har stor effekt […]

 4. Betning av utsäde med ekologisk fågelrepellent – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Utsäde är smakligt för fågel, tex svartfågel och duva. I fram för allt radsådda grödor såsom majs, kan skadorna bli omfattande och orsaka ett luckigt bestånd. Luckiga bestånd orsakar i sin tur en lägre skörd, ett ökat läckage av näringsämnen och ett högre ogrästryck. För att göra utsädet mindre smakligt betas konventionellt utsäde med […]

 5. Nyckeltalsmöjligheter

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  I detta projekt är syftet att kartlägga och undersöka hinder och möjligheter för en ökad användning av nyckeltal. Projektet består av att i Holland, Tyskland och Danmark göra intervjuer med aktörer såsom banker, lantbruksföretag och lantbruksskolor för att undersöka situationen med nyckeltal och hur man arbetar med nyckeltal i dessa länder. Resultat av detta projekt kommer […]

 6. Bakterietillförsel ökar värdet av flytgödsel – ett EIP projekt

  Publicerad |

  Projektet är pågående

  Stora mängder flytgödsel sprids på våra åkrar och tillför näring och organiskt material som förbättrar jorden. Flytgödselshantering i form av omrörning kan ta flera timmar särskilt, när gödseln innehåller mycket halm och andra växtrester, och det kan ändå vara svårt att få en homogen gödsel. Lukten gör hanteringen och spridningen av flytgödsel obehaglig för lantbrukare […]

 7. Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för minskade fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag – fallstudie Skintan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Detta samarbetsprojekt syftar till att genomföra tekniker och åtgärder i markanvändningen längs jordbruksån Skintan vilka kan leda till minskade transporter av fosfor från jordbruksmarken till vattendraget. Skintan är ett kustnära vattendrag som avvattnar cirka 5 500 hekar i norra Halmstad kommun, varav omkring 75 % är åkermark, som är en mycket hög andel. I den […]

 8. Ull som resurs

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  ”Ull som resurs” är ett samarbetsprojekt i Halland som skapats för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som idag destrueras. Ull har en otrolig potential. Ull är slitstark, formbar, tål höga temperaturer, är ljuddämpande och elastisk. Ull är 100% nedbrytbar och med rätt hantering en hållbar produkt. Projektet bygger […]

 9. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 10. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.