1. Fiskelyftet

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Fiskelyftet i Eda & Årjäng pågick under åren 2009-2013. Hushållningssällskapet tog i samarbete med 13 berörda fiskevårdsföreningar fram en färdig förvaltningsplan för vart och ett av fiskevårdsområdena.

 2. Landsbygdens framtid

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är pågående

  Hur ser dina affärer ut idag, hur skulle de kunna se ut imorgon? För många företagare på landsbygden gäller det att vara snabb till förändring. Ibland behöver affärsidén ses över, för att dra nytta av nya behov från kunder och samhälle.

 3. Mjölkens framtid i Värmland

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

  Tror du att mjölken har en framtid i Värmland? Det tror vi!

 4. Skafferiet

  Publicerad | Besöksnäring, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Skafferiet är en projektverksamhet som pågått i flera omgångar under senare år. Det senaste Skafferietprojektet avslutades 2013. Skafferiets övergripande mål har varit att stimulera till företagande och entreprenörskap inom småskalig livsmedelsförädling i Värmland.

 5. Rädda Flodkräftan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Värmland driver sedan 2003 ett arbete med att bevara och utveckla flodkräftbestånden i Dalsland, Dalarna, Värmland och Västmanland. Målsättningen är att förstärka/bevara flodkräftbestånden, att man skall fiska flodkräftor och hindra ytterligare spridning av signalkräftor och kräftpest. Vårt arbete utgår från ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta”.

 6. Hushållningssällskapets klimat och hållbarhetsprojekt

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet kan ses som en förstudie inför tillämpade försök med syfte att möjliggöra långsiktigt hållbara lantbruksföretag på Sydsvenska höglandet. Hållbarheten ska nås genom att man på gårdsnivå bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap och ingen övergödning, samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft stärks. För att erhålla nödvändiga kunskaper ska Rådde […]

 7. Hästsektorns klimatpåverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Häst

  Projektet är avslutat

  Syftet var att beräkna klimatpåverkan från olika hästverksamheter och att identifiera åtgärder för att minska hästsektorns klimatpåverkan. Syftet var även att bygga upp kunskap om hästsektorns klimatpåverkan och om vilka faktorer som påverkar hästhållningens klimatavtryck. Projektledare; Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Jordbruksverket             Ur sammanfattningen Studien har gjorts med ett […]