1. LIFE-GOODSTREAM

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Förbättra den ekologiska statusen i Trönningeån och få den till god ekologisk status. Länk till projektets websida http://goodstream.se/ Samarbetsparter; Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun Projektledare; John Strand, Hushållningssällskapet Halland. Finansiering; EU, Havs och Vattenmyndigheten, Hushållningssällskapet Halland via CR Prytz donationsfond, Halmstad kommun, Länsstyrelsen Halland Projektet löper på 6 år    

 2. Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; BerteboS stiftelse

 3. Hållbar växtodling

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 4. Markpackning i vallodling

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Ett intressant projekt kring effekt av markpackning och slitage på skördenivå, artsammansättning och foderkvalitet i intensiva slåttervallar. Projektledare; Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 5. Mat, måltid & inkludering

  Publicerad | Integration, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är avslutat

  Projektet går ut på att skapa mötesplatser för nysvenska kvinnor och landsbygdsföretagande kvinnor. Mat och råvaran blir utgångspunkten för metoden där vi vill öka integration och flytta nysvenska kvinnor närmre arbetsmarknaden. Samtidigt ges möjlighet för företagarna att produktutveckla och hitta inspiration från andra matkulturer. Här samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, Integration Halland m.fl. Projektledare; Håkan […]

 6. Bestämning av kväveupptag i höstvete mha GreenSeeker och Yara N-Tester

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Beräkna kväveupptaget i höstvete med hjälp av GreenSeeker och Yara N-Tester Projektet går ut på att man genom att mäta biomassan (med GreenSeeker) och kvävekoncentrationen (med Yara N-Tester) ska kunna beräkna kväveupptaget i ogödslade rutor i höstvete. Mätningarna jämförs med data från mätningar med Yara Handburen N-sensor. Syftet är att ta fram en billig […]

 7. Varierad utsädesmängd i vårkorn efter jordart

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Här vill vi undersöka skörd och ekonomi för fem olika utsädesmängder på tre olika jordarter i samma fält. Ett fältförsök per jordart med tre block. Samarbetspart; Växa Finansiär; C R Prytz donationsfond.

 8. Tidig sådd av höstvete på lerjord

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Här vill vi undersöka om tidigarelagd sådd fungerar på lerjordar. Två olika sorter vid fyra olika såtider. Samarbetspart; Växa Finansiär; C R Prytz donationsfond

 9. Train the trainer; Landsbygden med andra ögon.

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är pågående

  Under perioden 2017-2018 driver Hushållningssällskapet ett nationellt integrationsprojekt; Train the trainer; Landsbygden med andra ögon.