1. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 2. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

 3. Marknadsundersökningar Mer Marknadsförd Mat

  Publicerad | Forskning och utveckling, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Marknadsundersökningar Här publiceras marknadsundersökningar som har gjorts av studenter från Jönköping University. Dessa marknadsundersökningar är öppna för alla att läsa och ska hjälpa dig som företagare att hitta nya affärsmöjligheter, främst kopplat till försäljning. Saknar du en specifik marknadsundersökning? Du kanske vill veta prisbilderna på nötkött i offentlig upphandling, du kanske vill veta vilka produkter […]

 4. Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

 5. Halmbalar för humlor

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöver, raps, åkerböna, frukt och bär. Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. Att sätta ut halmbalar som boplatser rekommenderas ofta, men det är inte känt om humlor utnyttjar balarna.

 6. Viltkedjan – stärka svaga länkar

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Skog

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Halland vill med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar fortsätta med och bygga vidare på det arbetet som tidigare gjort inom två vildsvinsprojekt. Vi har identifierat ett antal svaga länkar i viltvärdekedjan där vi vill testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem. I projektet kommer vi arbeta med viltkött […]

 7. Svinn i livsmedelskedjan

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Projektet syftar till att ta fram modell för hur man genom ökad samverkan kan jobba för minskat matsvinn i en hel leverantörskedja. Fokus ska ligga på att utifrån känd kunskap om metoder internt i företagen jobba för beteendeförändringar och ökad samverkan mellan aktörer. Metoderna kan t ex handla om att ta fram konkreta sätt att […]

 8. Klimatnyckeltal i jordbruket

  Publicerad | Energi, Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag och en modell som kan användas i arbetet för en produktion med minskad klimatpåverkan på gårdsnivå. Utgångspunkten har varit de nyckeltal som redan används i uppföljningen av produktionen på gårdar och som samtidigt är viktiga för att minska produktionens klimatpåverkan, t ex nyckeltal som beskriver […]

 9. Effekter av svaveltillförsel i ekologisk åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, och aminosyrasammansättning. Vi ska undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet.