1. Minska fosfortillförsel genom förbättrad tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och odlas till foder till nötkreatur. Stora mängder stallgödsel tillförs ofta och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P). Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av fosfor vid majsodling, vilket har visat ge en ökad […]

 2. Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; BerteboS stiftelse

 3. Hållbar växtodling

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 4. Bestämning av kväveupptag i höstvete mha GreenSeeker och Yara N-Tester

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Beräkna kväveupptaget i höstvete med hjälp av GreenSeeker och Yara N-Tester Projektet går ut på att man genom att mäta biomassan (med GreenSeeker) och kvävekoncentrationen (med Yara N-Tester) ska kunna beräkna kväveupptaget i ogödslade rutor i höstvete. Mätningarna jämförs med data från mätningar med Yara Handburen N-sensor. Syftet är att ta fram en billig […]

 5. Varierad utsädesmängd i vårkorn efter jordart

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Här vill vi undersöka skörd och ekonomi för fem olika utsädesmängder på tre olika jordarter i samma fält. Ett fältförsök per jordart med tre block. Samarbetspart; Växa Finansiär; C R Prytz donationsfond.

 6. Tidig sådd av höstvete på lerjord

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Här vill vi undersöka om tidigarelagd sådd fungerar på lerjordar. Två olika sorter vid fyra olika såtider. Samarbetspart; Växa Finansiär; C R Prytz donationsfond

 7. Odlingssystemförsöken 2007-2012

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Denna rapport redovisar resultat från åren 2007-2012 i de två långliggande odlingssystemförsöken i Bollerup och Önnestad. Försöken som startades redan 1987 hade på varje plats fem olika sexåriga växtföljder, två konventionella och tre ekologiska. En mycket stor mängd resultat finns dokumenterade, allt från skördar och dess kvalitet till ogräsförekomst och restkväve i marken på hösten. […]